Kiesgerechtigden 

De leden van de gemeenteraad worden gekozen door kiesgerechtigde inwoners. Het actief kiesrecht (het recht om te kiezen) bestaat voor Schiedammers die: 

 • op 31 januari 2022 (dag van de kandidaatstelling) zijn ingeschreven in de BRP (basisregistratie personen) van Schiedam;

 • op de dag van de stemming (16 maart 2022) 18 jaar of ouder zijn; 

 • niet van het kiesrecht zijn uitgesloten; 

 • de Nederlandse nationaliteit hebben; 

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie; 

 • als niet-Nederlander op de dag van de kandidaatstelling gedurende een periode  van vijf jaar rechtmatig in Nederland mag verblijven  

Registratie 

Lokale politieke partijen die onder een bepaalde naam (in de wet heet dit: aanduiding) willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, moeten deze aanduiding laten registreren bij het centraal stembureau van de gemeente Schiedam. Registratie kan tot en met 20 december 2021. 

Het verzoek moet gericht worden aan de voorzitter van het centraal stembureau en de volgende documenten moeten daarbij overgelegd worden: 

 • gebruik hiervoor het 'Verzoek tot registratie van een aanduiding Model G 1 – 1' in de Verkiezingentoolkit :

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd en waarin is opgenomen dat de groepering een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid; 

 • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel; 

 • een bewijs waaruit blijkt dat de waarborgsom van € 112,50,- is betaald. Het bedrag van de waarborgsom kunt u storten op rekeningnummer NL40 BNGH 02 85 00 75 56 (Bank Nederlandse Gemeenten) t.n.v. Gemeente Schiedam, onder vermelding van: registratie [naam partij] verkiezing gemeenteraad 2022. 

 • een verklaring van de partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde worden aangewezen. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven deze lijst te plaatsen. 

Het centraal stembureau beoordeelt aan de hand van een aantal criteria of de betreffende aanduiding kan worden gevoerd. 

Het centraal stembureau kan in de volgende gevallen afwijzend beslissen op een verzoek tot registratie: 

 • de aanduiding is in strijd met de openbare orde 

 • de aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al in de betreffende gemeente dan wel voor Tweede Kamer of provinciale staten geregistreerde aanduiding van een andere politieke partij, of met een aanduiding waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend 

 • de aanduiding is anderszins misleidend voor de kiezers 

 • de aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens 

 • de aanduiding komt geheel of in hoofdzaak overeen met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon 

 • op dezelfde dag wordt bij het centraal stembureau een verzoek ingediend tot registratie van dezelfde of nagenoeg dezelfde aanduiding  

Belanghebbenden kunnen rechtstreeks beroep instellen tegen de goedkeuring of afwijzing van een registratieverzoek door het centraal stembureau. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet uiterlijk 6 dagen na publicatie van het besluit van het centraal stembureau worden ingediend. 

Aanduidingen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer dan wel provinciale staten hebben 'doorwerking'. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd in de verschillende gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Plaatselijke afdelingen van landelijke partijen die de plaatsnaam willen toevoegen aan de landelijk geregistreerde aanduiding moeten een verzoek bij de gemeente indienen tot registratie van deze nieuwe aanduiding. Net als bij een gewoon registratieverzoek gelden hiervoor de eerder genoemde vereisten (artikel G 3 van de Kieswet). Ook moet blijken dat de landelijke groepering geen bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. 

Registratieverzoek indienen 

Wilt u een registratieverzoek indienen, maak dan een afspraak via verkiezingen@schiedam.nl of telefonisch via 14 010 . 

Trotterborden 

In Schiedam zal gebruik gemaakt worden van de zogenaamde trotters. De trotters worden voorzien van een voorbedrukt doek en geplaatst op 10 locaties in Schiedam. 

Om ook het affiche van uw partij op het doek te laten drukken, ontvangt u later de aanleverspecificaties. In dit document staat omschreven hoe de digitale verkiezingsposter aangeleverd moet worden. Heeft u hier vragen over, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf Imagebuilding via verkiezingen@imagebuilding.com

Let op: Er zal een uiterlijke aanleverdatum bepaald worden en vooralsnog is dit ergens begin januari 2022. U ontvangt hier nog nader bericht over. U hoeft dus geen posters te laten drukken, maar kunt volstaan met het aanleveren van een digitale poster. 

Ondersteunende Software Verkiezingen 

Voor het samenstellen van de kandidatenlijsten en de daarbij behorende formulieren wordt ondersteunende software (OSV) door de Kiesraad geleverd. Ondersteunende software verkiezingen gemeenteraden | Verkiezingen | Kiesraad.nl 

Live video instructie OSV

Op www.aanmelder.nl\129504 kan u als politieke partij binnen uw gemeente die een instructie wil volgen zich hiervoor aanmelden. 

Kandidaatstelling 

Op de dag van kandidaatstelling, 31 januari 2022, leveren politieke partijen hun kandidatenlijst in bij het centraal stembureau in de gemeente waarin zij aan de verkiezingen willen deelnemen. 

De volgende documenten moeten worden ingeleverd: 

 • Kandidatenlijst (model H1); 

 • Instemmingsverklaring van alle kandidaten (model H9). De kandidaten op de kandidatenlijst dienen schriftelijk in te stemmen met de vermelding van hun naam op de lijst en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (bij paspoort geldt dat dit de houderpagina en de pagina met Burgerservicenummer is, voor een identiteitsbewijs geldt de voor- en achterkant) te overleggen. Omdat de kopie voor de benodigde stukken voor kandidaatstelling een wettelijke basis heeft, is het overschrijven of anonimiseren van de kopie niet toegestaan (H9 Kieswet en artikel 1 Wet op de identificatieplicht). Daarnaast is het heel belangrijk dat de handtekening op de kopie overeenkomt met de handtekening van de kandidaat op de ingeleverde stukken. Het is namelijk heel belangrijk dat je absoluut zeker weet dat degene op de kandidatenlijst ook echt zichzelf op die lijst heeft laten zetten. Dit laatste geldt niet voor degenen die nu zitting hebben in de gemeenteraad; 

 • Indien een kandidaat niet in Schiedam woont, moet hij/zij een verklaring van voorgenomen vestiging inleveren (model H7); 

 • Machtiging tot plaatsen van de aanduiding boven aan de lijst (model H 3-1); 

 • Indien partijen willen samenvoegen moeten ze van alle partijen een machtiging hebben (model H3-2). 

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald moeten nog extra documenten inleveren:   

 • Bewijs waaruit blijkt dat een bedrag van € 225,- is gestort (waarborgsom). Het bedrag van de waarborgsom moet op rekeningnummer NL40 BNGH 02 85 00 75 56 (Bank Nederlandse Gemeenten) t.n.v. Gemeente Schiedam zijn bijgeschreven, onder vermelding van: kandidaatstelling [naam partij] verkiezing gemeenteraad 2022. 

 • Ondersteuningsverklaringen (model H4). Vier weken voorafgaande aan de kandidaatstelling (3 januari) kunnen de ondersteuningsverklaringen worden afgelegd. Voor de gemeente Schiedam geldt een aantal van 20 verklaringen. De ondertekenaars dienen in persoon naar het gemeentehuis te komen en daar de verklaring te ondertekenen. Zij moeten zich kunnen identificeren, door middel van een geldig identiteitsbewijs. 

Voor het maken van kandidatenlijsten moeten partijen gebruik maken van ondersteunende software verkiezingen (OSV). 

In Schiedam bestaat de mogelijkheid van de zogenoemde voorinlevering, waarbij de kandidatenlijst op onvolkomenheden wordt gecontroleerd. In dat geval hebben de politieke groeperingen de zekerheid dat op de dag van de kandidaatstelling alles in orde bevonden wordt en geen verzuimprocedure nodig is. De datum en tijdstippen van voorinlevering volgen nog. 
U vindt de voorbeelden van de modellen op de website van de Rijksoverheid

U kunt hier een afspraak maken voor de voorinlevering en de dag van kandidaatstelling.

Op 4 februari 2022 om 10.00 uur wordt in een openbare zitting van het centraal stembureau beslist over de geldigheid van de lijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de aanduidingen. Ook worden de kandidatenlijsten in deze zitting genummerd. 

Lijstnummering 

 1. De lijstnummering wordt hoofdzakelijk bepaald door de aantallen stemmen die de in de huidige gemeenteraad vertegenwoordigde politieke groeperingen bij de vorige raadsverkiezing hebben behaald. De groepering die de meeste stemmen heeft behaald ontvangt nummer 1, enzovoort.  

 1. Verkiezingsuitslag 

Op de dag van stemming wordt over het algemeen de voorlopige uitslag op partijniveau bekend gemaakt. 

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur in de Aleidazaal van het gemeentehuis wordt door het centraal stembureau in een openbare zitting beslist over de vaststelling van de uitslag van de verkiezing. Uiteraard is dan ook bekend welke personen tot raadslid zijn gekozen. 

Voor uitslagen van eerdere gemeenteraadsverkiezingen verwijzen wij u naar de Databank Verkiezingsuitslagen van de Kiesraad via www.kiesraad.nl

Benoeming tot raadslid 

Het centraal stembureau benoemt de gekozen gemeenteraadsleden. Informatie over het aannemen van de benoeming en de ondertekening van de benoemingsdocumenten volgt later. 

Informatie 

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@schiedam.nl

Informatie over deze verkiezing en op de verkiezing betrekking hebbende data en termijnen zijn ook te vinden op de website van de Kiesraad.