Besluit Bodemkwaliteit

Voor het toepassen van grond gelden wettelijke regels.

 • Het doel van het Besluit Bodemkwaliteit is voorkomen dat grond, grondwater en oppervlaktewater worden verontreinigd door het (her)gebruik van bouwstoffen, grond of baggerspecie 
 • Grondstoffen moeten zo weinig mogelijk worden gebruikt, zoveel mogelijk worden hergebruikt en zo min mogelijk worden gestort

Wanneer krijgt u er mee te maken?

 • Wanneer u grond of bouwstoffen gaat gebruiken op of in de bodem. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een oprit of het ophogen van uw tuin 
 • Schakelt u een bedrijf in? Dan heeft het bedrijf namens u de plicht de melding te doen en te zorgen dat wordt voldaan aan de kwaliteitsbepalingen 

Nota Bodembeheer

De gemeente heeft gebiedsgericht beleid uitgewerkt in de Nota Bodembeheer.

 • Hierin vindt u hoe de gemeente omgaat met grondverzet en (her)gebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie 
 • Ook vindt u hierin ontgravingskaarten, toepassingskaarten en functiekaarten
 • Er is een inventarisatie opgenomen van aandachtgebieden met een loodverontreiniging en een loodverwachtingswaardekaart. Op deze kaart is te zien waar in Schiedam verhoogde loodgehalten te verwachten zijn
 • Er zijn strengere eisen gesteld voor het toepassen van grond op plaatsen waar kinderen spelen
 • Er zijn strengere eisen gesteld bij het toepassen van grond met bijmengingen van bodemvreemd materiaal zoals puin en plastic
 • Er zijn strengere eisen gesteld bij het toepassen van grond met asbest

De digitale bodemkwaliteitskaart van ons beheergebied kunt u hier raadplegen. Hier kunt u ook de gehele nota inclusief alle bijlagen downloaden.

Melden

 • Alle grondtoepassingen moet u melden bij het landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit 
 • Let op: grond die wordt toegepast als aanvulmateriaal na afronding van graafwerkzaamheden moet ook worden gemeld 
 • Bouwstoffen die zonder keuring worden hergebruikt en waarbij deze niet van eigenaar veranderen
 • U dient dit 5 werkdagen voor aanvang van de toepassing te melden. Wacht met het toepassen tot u een reactie van de DCMR heeft gekregen. Hiermee voorkomt u het risico dat u het toegepaste materiaal weer moet verwijderen

Niet melden

 • Schone bouwstoffen, schone grond of schone baggerspecie in een hoeveelheid kleiner dan 50 m3
 •  Bouwstoffen die voldoen aan de eisen uit de Regeling bodemkwaliteit
 • (Teel)aarde (of bomengrond, turf, humus) voor het ophogen van plantsoenen of tuinen 
 • Wel dient u het bewijs van deze kwaliteit 5 jaar te bewaren voor eventuele controle. Meestal is dit een productcertificaat

Ik ga grond ontgraven

Dan is inzicht nodig in de kwaliteit van de af te voeren grond:

 • Is er mogelijk een bodemverontreiniging? Dan bent u verplicht een bodemonderzoek uit te voeren 
 • Wilt u weten of de locatie verdacht is op het aantreffen van bodemverontreiniging, vul dan het ‘Vragenformulier historische gegevens toe te passen grond’ in. Dit formulier treft u aan als bijlage 7 in de Nota Bodembeheer, of u kunt deze hier opvragen
 • In alle andere situaties kunt u gebruikmaken van de ontgravingskaarten en tabellen uit de Nota bodembeheer 
 • Voor het toepassen van vrijkomende grond binnen Schiedam kunt u gebruik maken van de toepassingskaarten uit de Nota bodembeheer 
 • Voor toepassen buiten Schiedam is het verstandig contact op te nemen met de acceptant. Deze stelt mogelijk aanvullende eisen