Klimaatbeleid

In 2020 heeft de gemeente Schiedam haar nieuwe klimaatbeleidsplan vastgesteld, genaamd ‘Klimaatbeleid gemeente Schiedam: Een wereld te winnen’. In dit beleidsstuk, is afgesproken dat duurzaamheid de basis is voor alle ontwikkelingen die we binnen de gemeente in gang zetten. Dit geldt ook voor toekomstige ontwikkelingen in de Schiedamse haven. Lees hier meer over het klimaatbeleid.

Circulariteit

‘Circulaire economie’ is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput (zoals aardgas). En waarin reststoffen worden hergebruikt. Voor een circulaire economie is samenwerking belangrijk. Binnen de gemeente Schiedam faciliteren en stimuleren dit. Dit doen we onder andere met de Subsidieregeling Stimulering Innovatie.

Walstroom

Met walstroom kan een schip gebruik maken van elektriciteit van de wal. Hiermee hoeft een schip de motoren niet meer te laten draaien wanneer er elektriciteit nodig is. Dit geeft minder geluidsoverlast voor de omgeving. Ook vermindert het de stikstofuitstoot van aangemeerde schepen en biedt de mogelijkheid om in de toekomst gebruik te maken van duurzaam opgewekte elektriciteit. Hiermee worden schepen van duurzame energie voorzien.

Op dit moment heeft de haven geen mogelijkheid tot het gebruik van walstroom. De gemeente Schiedam is met verschillende partijen en enkele havenondernemingen in de regio in gesprek om dit mogelijk te maken.

Zonne-energie

Industriegebieden zijn, onder andere vanwege het grote aandeel dakoppervlak, zeer geschikt voor opwek van zonne-energie. Dit is ook een uitgangspunt in de Regionale Energiestrategie (RES) van onze regio (Rotterdam – Den Haag). In samenwerking met Stichting DUW! Is in 2018-2019 het project “Energie op bedrijventerreinen” opgezet. Met subsidie van de provincie Zuid-Holland zijn er bij zes ondernemers in totaal 630 zonnepanelen zijn geplaatst. Om de energietransitie te versnellen zijn vergelijkbare acties in de toekomst mogelijk.

Windmolens

In 2012 heeft de gemeente Schiedam samen met 19 regiogemeenten en andere samenwerkingspartners het ‘Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam’ ondertekend. Hierin staat dat de regio in 2025, 150 megawatt energie gaat opwekken via windmolens. Uit onderzoek blijkt dat er twee locaties in Schiedam geschikt lijken voor grootschalige opwek van windenergie. De gemeente Schiedam ziet windmolens als mooi alternatief voor reguliere energie. Maar dan moet het wel passen in de omgeving. Onderzocht wordt in hoeverre windmolens in de haven haalbaar zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact [link: algemene contactpagina] op met de beleidsadviseur duurzaamheid, meneer Tim Tabak. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de project assistent, mevrouw Elvira Dijkshoorn.