De werkzaamheden aan het getijdenpark in de Schiedamse Wilhelminahaven zijn sinds september 2019 in volle gang. Het natuurvriendelijke oeverdeel van het getijdenpark is gereed. Wel is de aannemer nog bezig met het parkdeel, dat langs Zwembad Zuid ligt. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind juli 2020 klaar en wordt het getijdenpark later dit jaar (na de bouwvakantie) opgeleverd.

De bestaande harde oever in de noordoosthoek van de Wilhelminahaven wordt veranderd van een zeer steile helling met stenen tot een glooiende natuurvriendelijke oever. De oever krijgt een lengte van ongeveer 360 meter en een breedte van 10 tot 20 meter. Door de aanleg van de oever komt er meer groen langs de Nieuwe Maas. Er ontstaat een aantrekkelijk, uniek landschap en een beter leefgebied voor planten en dieren, zowel op het land als in het water.

Wat is een getijdenpark?

Bij getijdenparken stijgt en daalt het waterpeil twee keer per dag zo’n anderhalve meter. Dat komt door de open verbinding naar zee. Op het droogvallende slib ontstaat natuur die verder nergens in Europa te zien is. Er groeien planten die het goed doen op de grens van zoet en zout water. Planten die het water schoner maken. Ook trekt het bijzondere vogels en vissen aan, zoals ijsvogels, lepelaars, zalm en steur.

Wandelpromenade

Het getijdenpark biedt straks ook voor de inwoners van de regio een unieke natuurbeleving in de stedelijke omgeving. Als onderdeel van het getijdenpark wordt naast de natuurvriendelijke oever namelijk een wandelpromenade aangelegd. Daarmee wordt de ‘groene’ verbinding tussen de stad en de haven zichtbaar. Na de oplevering is er ruimte om in de Wilhelminahaven te wandelen, fietsen, struinen en recreëren.

Regionaal programma

Het getijdenpark maakt deel uit van het regionale programma ‘Rivier als getijdenpark’. Dit is een samenwerkingsverband met vele partijen. Zo is het getijdenpark in samenwerking met Rijkswaterstaat aangelegd. Het wordt medegefinancierd door het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) en het uitvoeringsprogramma van de Hof van Delfland van de Provincie Zuid-Holland.

Groen en schoon

BRG investeert in een groenere en schonere Rotterdamse regio. Alleen als mensen hier prettig kunnen wonen en werken, is groei van de haven mogelijk. Daarom investeert BRG met de omgeving en partners in een groene en schone leefomgeving. Zo gaat economische groei hand in hand met kwaliteit van de Rotterdamse regio. Het project 'Getijdenpark Wilhelminahaven' draagt bij aan de volgende twee beleidsdoelstellingen van de het UPG van de provincie Zuid-Holland: het bevorderen van de groenbeleving, inclusief het vergroten van recreatie in het gebied en het stimuleren van de biodiversiteit.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider de heer René Alberts. Wilt u  bepaalde documenten inzien, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent mevrouw Elvira Dijkshoorn.