De haven staat nooit stil. 24 uur per dag wordt er gewerkt, gewoond en gerecreëerd. Voor alle gebruikers van de haven, wil de gemeente een zo goed mogelijk gebied ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van de havens is de ambitiekaart ontwikkeld.

Ambitiekaart

De ambitiekaart is op 29 oktober 2015 gepresenteerd aan alle partijen. De ambitiekaart geeft alle wensen en behoeften van de bedrijven en belanghebbenden in de haven weer. Deze ambities zijn de leidraad voor de gebiedsontwikkelingen die plaatsvinden en plaats hebben gevonden in de haven. Deze zijn de volgende:

  • Een betere verbinding van bedrijven met onderwijsinstellingen
  • Verbetering van wegen
  • Fietspaden en openbaar vervoer
  • Een fijne leefomgeving
  • Een beperking van de milieuoverlast
  • Stimulering van duurzaamheid en innovatie
  • Natuurontwikkeling
  • Een verbetering van het imago van de haven

Imago van de haven: Offshore Valley

De naam Offshore Valley is het uithangbord waarmee het gebied nationaal en internationaal op de kaart wordt gezet. Offshore Valley staat voor het maritieme en innovatieve offshore cluster in de Schiedamse haven. Innovatie staat centraal! De haven kent een unieke combinatie van hoogwaardige ingenieursdiensten en op- en afbouw van schepen. Lees meer op offshorevalley.nl

Ambitiekaart van de Schiedamse havens. Hierop zijn alle ambities, thema's en wensen van belanghebbenden samengevoegd tot een tekening.

Doorontwikkeling havens

De gemeente werkt samen aan de ontwikkeling van de Schiedamse havens met verschillende partijen. Met onder andere het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en ondernemersverenigingen is een intentieverklaring ondertekend waarin de partijen aangeven samen te willen werken aan de toekomst van de Schiedamse haven. Vanaf dat moment is in verschillende bijeenkomsten verder samengewerkt aan de toekomstplannen van de haven.