Wat doet de gemeente?

Vergunningen aan bedrijven verlenen: 

De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunningen en stelt voorschriften op waaraan bedrijven moeten voldoen. In die voorschriften staan bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen over hoe en waar gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen

Ruimtelijke besluiten nemen: 

De gemeente ziet erop toe dat er geen woningen te dicht bij risicovolle bedrijven worden gebouwd. Bijvoorbeeld door voorschriften op te nemen in ruimtelijke besluiten zoals bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen. Om dit proces te vereenvoudigen heeft de gemeente Schiedam op 10 juli 2012 de Visie Externe Veiligheid 2012-2020 vastgesteld: 

  • Deze visie beschrijft hoe de gemeente omgaat met de beoordeling en verantwoording van beslissingen die gevolgen hebben voor de externe veiligheidssituatie
  • De Visie Externe Veiligheid voorkomt dat voor elk bouwplan een uitgebreide groepsrisicoverantwoording moet plaatsvinden. Dit betekent dat er voor plannen die passen binnen de visie veel tijdwinst wordt geboekt

Enkele voorbeelden van gevaarlijke stoffen zijn vuurwerk, chloor, LPG  en ammoniak.

De wet

Er zijn wettelijke beperkingen voor het bouwen van kwetsbare bestemmingen in de buurt van risicovolle bedrijven of transportroutes. Kijk voor meer informatie op infomil.nl.

BRZO-bedrijven

Het Brzo 2015 (Besluit risico's zware ongevallen) integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, omgevingsveiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het Brzo 2015 stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Ook regelt het besluit de wijze waarop de overheid daarop moet toezien. De Brzo-viewer toont de locaties van de ongeveer 120 risicovolle bedrijven in Zuid-Holland. Per bedrijf is alle openbare informatie beschikbaar waaronder vergunningen, samenvattingen van inspectieresultaten en emissiegegevens van dat bedrijf.

Betrokken partijen

Externe veiligheid is geen zaak van de gemeente alleen. Andere betrokken partijen zijn:

  • DCMR Milieudienst Rijnmond (adviseert gemeenten over externe veiligheid)
  • De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (adviserende rol gericht op rampenbestrijding en toegankelijkheid hulpdiensten)
  • De provincie Zuid-Holland (maakt beleid op provinciaal niveau en verleent vergunningen aan grote bedrijven die een groot extern risico kunnen veroorzaken)
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (maakt wetgeving op het gebied van externe veiligheid en is het bevoegd gezag voor vliegveld Rotterdam The Hague airport)

Risicokaart

De risicokaart laat zien of er risicovolle bedrijven in uw buurt gevestigd zijn. Ook ziet u of er transportroutes voor gevaarlijke stoffen langs of door uw woonomgeving lopen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over externe veiligheid? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier.