Voor het uitvoeren van een bodemsanering is het tijdstip waarop de verontreiniging is veroorzaakt belangrijk.

 • Is de verontreiniging veroorzaakt 1 januari 1987? Dan is sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging waarvoor de zorgplicht van toepassing is
 • Is de verontreiniging ontstaan vóór 1 januari 1987? Dan is sprake van een historische bodemverontreiniging waarvoor de Wet bodembescherming van toepassing is

Zorgplicht

Is een bodemverontreiniging veroorzaakt ná 1 januari 1987? De veroorzaker of “schuldige eigenaar” is dan verplicht dit te melden en moet alle mogelijke maatregelen nemen om de verontreiniging zoveel mogelijk ongedaan te maken. Hierbij geldt wel dat deze maatregelen in alle redelijkheid geëist kunnen worden.

Historische bodemverontreiniging

Blijkt uit onderzoek dat bodemverontreiniging is ontstaan voor 1 januari 1987? Dan is bodemsanering verplicht in de volgende gevallen:

 • Als u wilt bouwen of graven op een ernstig verontreinigd stuk grond 
 • Als uit nader onderzoek een actueel risico blijkt
 • Als een spoedige sanering noodzakelijk is
 • Als u de bestemming van uw stuk grond wilt wijzigen 
 • Als u privaatrechtelijke afspraken heeft om het stuk grond vrij van bodemverontreiniging op te leveren

Functiegericht saneren

Verontreinigingen voor 1 januari 1987 hoeft u niet in zijn geheel te verwijderen. De saneringsvariant wordt afgestemd op de beoogde functie. Er zijn twee varianten:

Immobiele verontreinigingen 

 • Alleen in de grond 
 • Er wordt meestal een leeflaag aangebracht van 100 centimeter met een kwaliteit die geschikt is voor de functie
 • De sanering kan ook bestaan uit het aanbrengen van een duurzame afdeklaag, zoals de fundering van een pand of een gesloten verharding (tegels/klinkers). Als sprake is van een kruipruimte of een klinkerverharding is het noodzakelijk om eerst een laag van 30 cm schoon zand aan te brengen
 • Kabels en leidingen moeten in schoon zand worden aangebracht
 • Verontreinigde grond moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker

Mobiele verontreiniging 

 • In het grondwater en in de meeste situaties ook in de grond
 • De kern van de verontreiniging moet zoveel mogelijk verwijderd worden. Meestal door ontgraving 
 • Het restant van de ontgraving kan worden gesaneerd. Door bijvoorbeeld een afbraakproces in de bodem
 • Binnen 30 jaar moet er een stabiele eindsituatie worden bereikt. Is dit niet haalbaar? Dan zijn aanvullende saneringsmaatregelen noodzakelijk 
 • Kijk voor aanvullende informatie in het gezamenlijke bodemsaneringsbeleid

Een eenvoudige sanering melden

Voor eenvoudige saneringen met een standaard aanpak. Dan maakt u gebruik van het Besluit uniforme saneringen (een BUS-melding). Dit geldt in de volgende situaties:

 • Gedeeltelijke ontgraving en/of isolatie van een immobiele verontreiniging 
 • Volledige verwijdering van een mobiele verontreiniging 
 • Het tijdelijk verplaatsen van verontreinigde grond. Bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan kabels en leidingen 
 • U meldt uw sanering via een landelijk meldingsformulier 
 • Stuur dit ingevulde formulier op
 • De sanering moet binnen 1 jaar na ontvangst van de melding zijn begonnen 
 • Meldt de begindatum van de sanering 5 dagen van tevoren 
 • Voldoet uw melding? Dan mag u na 5 weken beginnen met de sanering 
 • voor de situaties immobiele en mobiele verontreiniging wordt het voornemen om te saneren geregistreerd in het landelijke beperkingenregister.
 • Meer informatie: regeling uniforme saneringen

Reguliere sanering melden

 • Alleen nodig als u afwijkt van de standaard aanpak 
 • Voor het saneringsplan gelden aanvullende regels uit de verordening bodemsanering Schiedam
 • Meld dit. U krijgt dan een meldingsformulier Wet bodembescherming
 • Machtigt u een milieukundig adviseur? Meld dit ook gelijk. U krijgt dan een machtigingsformulier Bodemonderzoek of Sanering
 • Stuur de formulieren op
 • U ontvangt een besluit. Het besluit wordt geregistreerd in het landelijke beperkingenregister 
 • Meld de aanvangsdatum van de sanering 14 dagen van tevoren  
 • Na maximaal 15 weken mag u beginnen met de sanering

Wie voert een bodemsanering uit?

 • U kunt terecht bij een erkende aannemer BRL 7000 en een onafhankelijke gecertificeerde milieukundige begeleider BRL 6000 
 • U vindt deze op Rijkswaterstaat

Wijziging op sanering melden

De sanering is afgerond 

 • Meld dit binnen 2 weken. U kunt hier een formulier voor vragen.

Daarna stuurt u: 

 • Bij een BUS-sanering binnen 8 weken het BUS evaluatieverslag
 • Bij een reguliere sanering binnen 15 weken een evaluatieverslag
 • De gemeente beoordeelt de gegevens en neemt hierop een besluit 
 • Als de verontreiniging in zijn geheel is verwijderd stelt de gemeente ook een vervallenverklaring op. Hiermee vervalt de registratie in het landelijke beperkingenregister

Restverontreiniging en nazorg

 • Blijven er nog restverontreinigingen achter? Dan zal er in het besluit op het evaluatieverslag bij een immobiele verontreiniging wat gezegd worden over gebruiksbeperkingen van het perceel
 • Bij een mobiele restverontreiniging is een nazorgplan noodzakelijk 
 • Een nazorgplan beschrijft hoe ongewenste verspreiding van de verontreiniging wordt gecontroleerd, wanneer maatregelen worden genomen en waaruit deze maatregelen bestaan 

Meer informatie