Blijkt uit onderzoek dat bodemverontreiniging is ontstaan na 1 januari 1987? Dan is bodemsanering verplicht in de volgende gevallen:

 • Als u wilt bouwen of graven op een ernstig verontreinigd stuk grond 
 • Als uit nader onderzoek een actueel risico blijkt
 • Als een spoedige sanering noodzakelijk is
 • Als u de bestemming van uw stuk grond wilt wijzigen 
 • Als u privaatrechtelijke afspraken heeft om het stuk grond vrij van bodemverontreiniging op te leveren

Niet alle bodemverontreiniging verwijderen

Verontreinigingen voor 1 januari 1987 hoeft u niet in zijn geheel te verwijderen. Er zijn twee varianten:

Immobiele verontreinigingen 

 • Alleen in de grond 
 • Er wordt meestal een isolatielaag aangebracht van 50 tot 100 centimeter
 • De isolatielaag laag bestaat uit een verharding of uit grond dat geschikt is voor uw gebruik 
 • Soms moet u een deel van de verontreiniging ontgraven 
 • Soms moet u ook de verontreinigde grond wegbrengen naar een erkende verwerker

Mobiele verontreiniging 

 • In het grondwater 
 • De kern van de verontreiniging moet zoveel mogelijk verwijderd worden. Meestal door ontgraving 
 • Het restant van de ontgraving kan worden gesaneerd. Door bijvoorbeeld een afbraakproces in de bodem
 • Binnen 30 jaar moet er een stabiele eindsituatie worden bereikt. Is dit niet haalbaar? Dan zijn aanvullende saneringsmaatregelen noodzakelijk 
 • Kijk voor aanvullende informatie in het gezamenlijke bodemsaneringsbeleid

Een eenvoudige sanering melden

Voor eenvoudige saneringen met een standaard aanpak. Dan maakt u gebruik van het Besluit uniforme saneringen (een BUS-melding). Dit geldt in de volgende situaties:

 • Gedeeltelijke ontgraving en/of isolatie van een immobiele verontreiniging 
 • Volledige verwijdering van een mobiele verontreiniging 
 • Het tijdelijk verplaatsen van verontreinigde grond. Bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan kabels en leidingen 
 • U meldt uw sanering via een landelijk meldingsformulier 
 • Stuur dit ingevulde formulier op
 • De sanering moet binnen 1 jaar na ontvangst van de melding zijn begonnen 
 • Meldt de begindatum van de sanering 5 dagen van tevoren 
 • Voldoet uw melding? Dan mag u na 5 weken beginnen met de sanering 
 • Meer informatie: regeling uniforme saneringen

Reguliere sanering melden

 • Alleen nodig als u afwijkt van de standaard aanpak 
 • Voor het saneringsplan gelden aanvullende regels uit de verordening bodemsanering Schiedam
 • Meld dit. U krijgt dan een meldingsformulier Wet bodembescherming
 • Machtigt u een milieukundig adviseur? Meld dit ook gelijk. U krijgt dan een machtigingsformulier Bodemonderzoek of Sanering
 • Stuur de formulieren op
 • U ontvangt een besluit. Het besluit wordt geregistreerd in het landelijke beperkingenregister 
 • Meld de aanvangsdatum van de sanering 14 dagen van tevoren  
 • Na maximaal 15 weken mag u beginnen met de sanering

Wie voert een bodemsanering uit?

 • U kunt terecht bij een erkende aannemer en een onafhankelijke gecertificeerde milieukundige begeleider 
 • U vindt deze op Rijkswaterstaat

Wijziging op sanering melden

De sanering is afgerond 

 • Meld dit binnen 2 weken

Daarna stuurt u: 

 • Bij een BUS-sanering binnen 8 weken het BUS evaluatieverslag
 • Bij een reguliere sanering binnen 15 weken een evaluatieverslag
 • De gemeente beoordeelt de gegevens en neemt hierop een besluit 
 • Als de verontreiniging in zijn geheel is verwijderd stelt de gemeente ook een vervallenverklaring op. Hiermee vervalt de registratie in het landelijke beperkingenregister

Restverontreiniging en nazorg

 • Blijven er nog restverontreinigingen achter? Dan zal er in het besluit op het evaluatieverslag bij een immobiele verontreiniging wat gezegd worden over gebruiksbeperkingen van het perceel
 • Bij een mobiele restverontreiniging is in de meeste situaties een nazorgplan noodzakelijk 
 • Een nazorgplan beschrijft hoe ongewenste verspreiding van de verontreiniging wordt gecontroleerd, wanneer maatregelen worden genomen en waaruit deze maatregelen bestaan 

Meer informatie