U bevindt zich hier: Home Bestuur & Organisatie Nieuws Toespraak burgemeester Lamers

Toespraak burgemeester Lamers bij installatie nieuwe leden van de gemeenteraad

Gepubliceerd op 29-3-2018

29 maart 2018 | 1441 keer gelezen

Donderdagavond 29 maart is de nieuwe gemeenteraad van Schiedam geïnstalleerd. Bij die gelegenheid sprak burgemeester Lamers onderstaande tekst uit.

Installatie van de nieuwe gemeenteraad

"Dames en heren, beste kijkers thuis,

Welkom bij deze bijzonder gemeenteraadsvergadering van de gemeente Schiedam.
Zo dadelijk mag ik 35 gemeenteraadsleden installeren, waarvan 18 echt nieuw zijn. Op 21 maart hebben de inwoners van Schiedam hun stem laten horen en hun keuze voor partij en gemeenteraadslid gemaakt. De kiezer heeft altijd gelijk en zijn of haar keuze moet worden gerespecteerd. Zo komen wij tot deze samenstelling van volksvertegenwoordiging. Dat is, zeker voor diegenen die ongewild afscheid hebben moeten nemen van hun raadslidmaatschap, niet altijd leuk. Zeker als het krachtenveld door elkaar wordt geschud. En dat is ook bij deze verkiezingen gebeurd. Er zijn daarom ook weer een veel nieuwe raadsleden en 17 die ook in de vorige periode in de raad zaten. En één wethouder die nu ook verkozen is als raadslid, namelijk mevrouw Van Aaken. De gemeentewet maakt het mogelijk dat in de overgangsperiode tot de vorming van een nieuwe college, zittende wethouders ook raadslid mogen zijn.

Het jongste nieuwe raadslid is Tom Janssen van de VVD. Hij is 19 jaar en 8 maanden oud, of jong zo u wilt. Dat is overigens niet ons jongste raadslid ooit. Dat was Sebastiaan van der Vliet, hij kwam voor de Partij van de Arbeid in de raad toen hij drie maanden jonger was dan de heer Janssen. Ons oudste raadslid, niet toevallig van de fractie van het AOV, is Cock de Jong. Hij is 69 jaar.
De gemiddelde leeftijd in deze gemeenteraad is 45,4 jaar oud. Ietsjes ouder dan de vorige periode, toen was de gemiddelde leeftijd 44,06 jaar. Er hebben 23 mannen zitting in de raad, tegenover 12 vrouwen. Dat is een verhouding van 66 tegenover 34 procent. De vorige periode was die verhouding 71 tegenover 29 procent. Er zijn evenveel vrouwelijke fractievoorzitters: 3 om precies te zijn.

De raadsleden komen verspreid uit de hele stad waarbij Nieuwland koploper is met 8 raadsleden en dat varieert verder tot Kethel met 1 raadslid.
Dertien verschillende partijen nemen in totaal zitting in de raad. Zij werden gekozen door onze inwoners. Van de 61.574 kiesgerechtigden bracht 45,8% daadwerkelijk zijn of haar stem uit. En om de stad niet te lang zonder raadsbestuur te laten zitten, ga ik graag over tot de installatie van de leden van de gemeenteraad.

[ UITLEG EED EN BELOFTE EN INSTALLATIE ]

Van harte gefeliciteerd met uw beëdiging, installatie en daarmee officiële start als volksvertegenwoordiger van Schiedam.  Dat doe ik namens mijzelf en het demissionaire college, maar ook namens de griffier, griffiemedewerkers, de gemeentesecretaris van Schiedam, de directie en de ambtelijke organisatie en ongetwijfeld ook de inwoners en ondernemers van onze stad.
Wij zijn overtuigd van een goede samenwerking, waarin wij allen werken aan het nog mooier maken van Schiedam.
Daar heeft de overheid een belangrijke rol in. Daar heeft u als raad een belangrijke stem in, en daar heeft u als individueel raadslid een groot aandeel in. Ik noem de raadsleden bewust als laatste, omdat een raadslidmaatschap niet iets is dat je alleen doet. Juist samenwerking, met een open en transparante houding, is essentieel. Daarbij wordt samengewerkt met fractiegenoten, collega-gemeenteraadsleden, het college en de ambtelijke organisatie en natuurlijk ook de inwoners van Schiedam. Maar let wel, het belang van een individuele inwoner is soms anders dan het zogenoemde ‘algemene belang’. Wat daar precies de definitie van is, is moeilijk te duiden. De nieuwe gemeenteraad bepaalt wat de komende vier jaar het algemeen belang is. Maar het is belangrijk te beseffen dat de blik breder gericht moet zijn dan bijvoorbeeld enkel de eigen straat. En dat je achter de keuzes staat die gemaakt worden omdat zij bewust zijn gekozen in het belang van Schiedam. Ook al is dat soms lastig, omdat je directe omgeving veel invloed kan hebben. Ik weet dat u dat begrijpt, want u heeft bijvoorbeeld ook bewust de keuze gemaakt u beschikbaar voor deze functie te stellen. En dat vind ik al iets om trots op te zijn, want het heeft invloed op je leven. Qua tijd en soms ook in hoe mensen je benaderen. Je bent ineens ‘van de politiek’ en ik ben blij dat er mensen zijn die zich op deze wijze voor de stad inzetten. Daar is moed en durf voor nodig.

U hebt als raadslid ineens nog meer invloed en een voorbeeldfunctie. Het is belangrijk echt dat voorbeeld te zijn. Dat doet u als individu, maar dat doen we ook als raad en gemeentebestuur.
We, en ik zeg heel bewust we, want dit geldt voor ons allemaal. U bent die volksvertegenwoordiger die in de raad is gekozen omdat een meerderheid in onze stad dat wil.
Ik noemde al dat onze directe omgeving en daarmee de maatschappij invloed kunnen hebben op onze keuzes en ons gedrag.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een duidelijk statement af te geven:
er doen zich maatschappelijke verschijnselen voor in ons land die niet goed zijn voor de samenleving. Die accepteren we niet in Schiedam. Laat de maatschappelijke onrust tussen verschillende bevolkingsgroepen niet overslaan naar de raad. Bijvoorbeeld de onrust die wij het laatste jaar hebben gezien in de Turkse gemeenschap. Iedereen heeft recht op een mening, ook al is die mening anders dan de jouwe. Het recht op vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Zeker ook om het werk als volksvertegenwoordiger goed te kunnen doen. Elke inbreuk daarop veroordeel ik nadrukkelijk. Van welke partij je ook bent, je moet je werk zonder schroom en in vrijheid kunnen doen. Alleen dan is een goed bestuur mogelijk. Alleen dan kunnen democratische keuzes worden gemaakt met het juiste belang voorop.
Bedreigingen of vormen van intimidatie zijn absoluut ontoelaatbaar. Laten we daar goed voor waken en ook in deze gemeenteraad tonen dat wij verschillen kunnen hebben. Dat wij soms fundamenteel anders kunnen denken. Maar dat dat democratie is zolang dat binnen de grenzen van de wet gebeurt. En laat dat bij de Schiedammers, de maatschappij, ook duidelijk zijn. Juist door dat voorbeeld te geven. 

Dames en heren,

Dat is democratie. Het gaat om mentaliteit en bewustwording. Niet om regeltjes, maar om houding en gedrag. Verordeningen en begrotingen zijn slechts instrumenten om specifieke keuzes te maken: gaat er meer geld naar cultuur en groenonderhoud, of naar sport en ouderenbeleid. Om maar een paar willekeurige onderwerpen te noemen.
Dat gedrag en die houding moeten wij tonen in hoe wij optreden. Als je in het openbaar bestuur werkt, krijg je met kritiek en kwesties van bezwaar en beroep te maken. Hoe goed je het ook doet, want verschillende belangen zijn er altijd. Ik ben ook blij dat die rechtsgang in Nederland voor de inwoners goed is geregeld. Tegelijkertijd moeten we ook beseffen dat de overheid niet op gelijke voet staat met het particuliere individu. Dat komt onder andere doordat de overheid een bepaalde zorgvuldigheid in acht moet nemen omdat de burger altijd een bepaalde doorzettingsmacht heeft. En vaak hebben wij een bepaalde kennisvoorsprong ten opzichte van de inwoners. U krijgt bijvoorbeeld al vertrouwelijke informatie te zien of stukken die gewoon bij de routine horen, maar waar je niet zomaar bij stilstaat dat het veel invloed heeft. Zorgvuldigheid is daarom altijd nodig. Daar hoort integriteit bij. Bewustwording en mentaliteit zijn nodig om integer te kunnen besturen. De verantwoordelijkheid van de functie van raadslid betekent ook dat je intern en extern duidelijk uitleg kunt geven. Zodra je duidelijk kunt uitleggen waarom iets is gebeurd ben je open en transparant. Bestuurlijke integriteit en verantwoording horen bij elkaar. We moeten ons ervan bewust zijn dat wij niet voor onszelf werken maar voor de stad. En dat wij daardoor ons werk goed kunnen uitvoeren. Dat vraagt de kiezer ook, die eigenlijk een volmacht aan u heeft gegeven om de komende vier jaar de koers te bepalen. Wij zijn de afgelopen jaren op een andere manier met de stad gaan praten. Dat wordt erkend en gewaardeerd en daar moeten we mee doorgaan. Samen, ik noemde dat al, besturen wij de stad.
Als raadslid heb je daarbij een andere positie dan het college. Als raad beoordeelt u of het college het goed heeft gedaan of niet. En u geeft de kaders aan waarbinnen het college handelt. Op het moment dat raadsleden op de collegestoel gaan zitten, en andersom, krijg je vermenging van functies. Dat is niet goed in het kader van integriteit. Onafhankelijkheid is ook zo’n pijler die daarbij hoort. Het handelen van een gemeenteraadslid, ik noemde dat al kort eerder, moet gekenmerkt worden door het nastreven van het algemeen belang. Er mogen geen dubbele belangen meewegen in de beslissingen en iedere schijn van die vermenging moet vermeden worden. Dat geldt ook voor nevenfuncties of belangen anderszins, weest u zich daarvan bewust. Natuurlijk is het goed dat u maatschappelijk betrokken blijft, maar let erop dat ook die functies of belangen niet met elkaar conflicteren. U mag er daarbij op mijn advies rekenen.

Tot slot wil ik nog een belangrijk onderdeel noemen: zorgvuldigheid. We gaan zorgvuldig met elkaar om. Een individueel raadslid doet geen toezeggingen, dat doet het college namens de raad. Die gemeenteraad is een belangrijk orgaan als collectief. Als raadslid bent u één van die 35. Wees voorzichtig met het wekken van verwachtingen bij de inwoners. Als een inwoner een raadslid vraagt zich ergens sterk voor te maken kan je niet zeggen ‘dat ga ik regelen’. Maar u kunt het uiteraard wel aan de orde stellen.


Dames en heren,

Ik wens u in het functioneren als raadslid veel succes en energie toe en ik hoop dat de onderlinge verhouding vruchtbaar zullen zijn. Ongetwijfeld zullen er uiteenlopende keuzes en besluiten vallen. Maar we doen dat wel in het belang van Schiedam.

Dank u wel.

 

N.B.: de gesproken tekst geldt.
.

X
  1. Voor een correcte verwerking verzoeken wij je minimaal de velden voorzien van een * in te vullen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Cookies van derden
Cookies gebruikt voor functionaliteiten van derden
Functionaliteitscookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Prestatiecookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...