U bevindt zich hier: Home Subsidie aanvragen / Subsidieloket

Subsidie aanvragen / Subsidieloket

Inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelen, zodat de maatschappelijke effecten bereikt kunnen worden waar de gemeente voor heeft gekozen. De gemeenteraad stelt deze doelen ieder jaar vast in de programmabegroting. Bekijk het Schiedamse Subsidieloket Opent in nieuw venster voor inwoners. Ook voor ondernemers zijn er subsidiemogelijkheden bekijk het subsidieloket Opent in nieuw venster voor verenigingen, stichtingen, instellingen, non-profit organisaties en ondernemers.

Wanneer komt een activiteit in aanmerking voor subsidie?

Draagt uw activiteit bij aan het realiseren van de doelen van de gemeente? (bereiken van doelstellingen Opent in nieuw venster (500 kB)) Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Zo subsidieert de gemeente bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, onderwijs, economie, sociaal domein en sport en recreatie.

Twee soorten subsidies

Schiedam kent twee soorten gemeentelijke subsidies
•    (Meer)jaarlijkse subsidie: Subsidie die wordt verstrekt per kalenderjaar of ander boekjaar.
•    Overige subsidies: subsidies geen (meer)jaarlijkse subsidies.

Waar geeft de gemeente subsidiegeld aan uit? 

In het subsidieregister vindt u terug aan welke organisaties  de gemeente subsidie geeft voor welke activiteiten.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kunnen alleen online worden aangevraagd.

BELANGRIJK
Als u subsidie aanvraagt voor een organisatie die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel,dan is het belangrijk dat u de aanvraag doet met e-Herkenning. Zo voorkomt u dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor de subsidie.

Welke rechten en plichten zijn er bij subsidie?

Subsidies worden gegeven aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde Algemene Subsidieverordening Schiedam 2017 (ASV) Opent in nieuw venster. In deze ASV 2017 zijn de procedures vastgesteld. Dit zijn de rechten en plichten van zowel de subsidieaanvrager als de gemeente. Zo staat hierin wat u moet doen om subsidie aan te vragen en wat u moet doen nadat u subsidie heeft ontvangen. Wij raden u aan de informatie over de subsidieregeling in deze ASV goed door te lezen voordat u subsidie aanvraagt. Hiermee voorkomt u dat uw subsidieaanvraag om formele redenen niet in behandeling wordt genomen.

De nieuwe ASV 2017 geldt voor alle subsidieaanvragen vanaf 1 januari 2017. Alle aangevraagde subsidies vóór 1 januari 2017 vallen onder de ASV 2012

Aanvullend op de Algemene Subsidieverordening, die algemeen geldend is, zijn voor de volgende beleidsterreinen specifieke subsidieregelingen uitgewerkt

a.   Algemene Subsidieregeling Schiedam 2017 ASR 2017

b.   Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam

ONTWERP SUBSIDIEREGELING PEUTEROPVANGGROEPEN 2018 Opent in nieuw venster (107 kB)

c.   Subsidieregeling Brede School/Sociale Stijging gemeente Schiedam Opent in nieuw venster (458 kB)

d.   Nadere regels opleidingssubsidie sport

e.   Subsidieregeling stimulering woningaanpassing

f.   Nadere regels waarderingssubsidie energiebesparende maatregelen 2015 gemeente Schiedam

g.   Nadere regels restschuldsubsidie bij verkoop in geval van funderingsherstel

h.   Subsidieregeling Revitalisering vastgoed Hoogstraat e.o. gemeente Schiedam 2015

i.   Subsidieregeling evenementen culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

j.   Subsidieregeling amateurkunst gemeente Schiedam 2012

k.  Subsidieverordening wijkbudgetten gemeente Schiedam 2012

l.   Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven 2009

m. Subsidieregeling Revitalisering binnenstad gemeente Schiedam 2017

Aanvraag

Een aanvraag wordt ingediend via een aanvraagformulier. Zie boven aan deze pagina.
Een aanvraag om een (meer)jaarlijkse subsidie, wordt ingediend uiterlijk vier maanden voor het subsidietijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft. Andere aanvragen om subsidies worden ingediend tussen 13 en 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Bij specifieke subsidieregelingen kunnen andere termijnen worden gesteld.
Uw subsidieaanvraag kan getoetst worden aan de wet BIBOB.

Hoe lang duurt een aanvraag

Als u een (meer)jarige subsidie aanvraagt dan beslist het college uiterlijk één dag voor de start van het subsidietijdvak. Deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste acht weken worden verdaagd.
Bij aanvragen voor overige subsidies beslist het college binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan met ten hoogste 5 weken worden verdaagd. Bij specifieke subsidieregelingen kunnen andere termijnen worden gesteld. 

Subsidie is goedgekeurd

Als de gemeente positief besluit op uw subsidieaanvraag, krijgt u een verleningsbeschikking. Hierin wordt de subsidie voorlopig toegezegd. In de verleningsbeschikking staan het subsidiebedrag, de subsidievoorwaarden en of u een voorschot op de subsidie krijgt zodat u weet hoeveel subsidie u maximaal krijgt en wat u daarvoor moet doen. 

Subsidie definitief vaststellen

Nadat de activiteiten zijn afgerond, dient u bij voorkeur online een aanvraag in om de subsidie definitief vast te stellen. In deze aanvraag legt u verantwoording af over wat u heeft gedaan en welke kosten u gemaakt heeft. De gemeente controleert of u aan de subsidievoorwaarden heeft voldaan en stelt de subsidie definitief vast.
Het college stelt binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag tot vaststelling de subsidie vast. Deze termijn kan voor ten hoogste 5 weken worden verdaagd. Als een aanvraag tot vaststelling niet op tijd is ontvangen gaat het college 6 weken na een eenmalig rappel over tot ambtshalve vaststelling.

Let op: de werkelijke subsidie kan lager zijn dan het maximumbedrag als blijkt dat uw kosten lager waren of afgesproken prestaties niet behaald zijn.

Andere financiële ondersteuning

De gemeente heeft nog een aantal specifieke subsidiemogelijkheden voor financiële ondersteuning van haar inwoners. Het gaat dan om verschillende toeslagen.

X
  1. Voor een correcte verwerking verzoeken wij je minimaal de velden voorzien van een * in te vullen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Cookies van derden
Cookies gebruikt voor functionaliteiten van derden
Functionaliteitscookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Prestatiecookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...